Disclaimer voor groenopgelost.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van groenopgelost.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Green Energy Solutions. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.


Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Green Energy Solutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Green Energy Solutions BV.


Vertaling


Deze website maakt gebruik van een externe vertaaldienst om de inhoud beschikbaar te stellen in meerdere talen. We streven ernaar om onze inhoud zo nauwkeurig mogelijk te vertalen, maar vanwege de aard van automatische vertalingen kunnen we niet garanderen dat de vertalingen volledig accuraat zijn. Door gebruik te maken van de vertaalde inhoud van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer en begrijpt u dat automatische vertalingen mogelijk niet altijd perfect overeenkomen met de originele inhoud.


Geen garantie op juistheid


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Green Energy Solutions te mogen claimen of te veronderstellen.


Green Energy Solutions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van de (vertaalde) inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Green Energy Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van groenopgelost.nl op deze pagina.